Látássérült személyek jogügyletei - PDF Ingyenes letöltés

Látássérült dolgozat

Látássérült dolgozat Dr. Barzó Tímea reader Miskolc 3 Tartalomjegyzék Bevezetés Látássérülés a történelem során Történeti háttér Európai Uniós kitekintés Fogalom meghatározások Jogképesség és cselekvőképesség Jogképesség Cselekvőképesség Akaratnyilatkozatok Akaratnyilatkozat alakisága Okiratok fajtái Elektronikus szerződéskötés Végrendelet Írásbeli magánvégrendelet Szóbeli végrendelet Közvégrendelet Közjegyző előtt Pénzintézeti és postai ügyletek Pénzintézeti jogügyletek Látássérült személyek postai ügyintézése Látássérült, mint jogi személy képviselője Cégjegyzés nem látóként A vak személy, mint civilszervezeti vezető Összegzés Irodalomjegyzék Jogszabályjegyzék Hivatkozások jegyzéke 4 Bevezetés Dolgozatomban a látássérült személyeket érintő jogügyletek hazai szabályozását igyekszem bemutatni, az aláírási jogra fókuszálva.

A témával kapcsolatos jogi normák számtalan jogágból, illetve jogterületről származnak, szabályozva a különböző életviszonyokat. Jelen tanulmányomban a látássérült személyek aláírási jogát illetően, annak polgári jogi vetületét veszem górcső alá, érintve más jogágakat és jogterületeket a probléma felvetés mind komplexebb, valamint teljesebb láttatása érdekében. A történelem során végig kísérhető, hogy mindig a belátási képességük teljes birtokában lévő személyek vettek részt jogügyletekben, a kérdést a fogalom meghatározása jelentette, nevezetesen, ki minősül cselekvőképes, korlátozottan cselekvőképes, valamint cselekvőképtelen személynek.

Hallgatói dolgozatok (GYGYK) - Böngészés - cím:

A fogyatékkal élés, mint speciális élethelyzet, speciális szabályozást igényel esetenként a jogügyletekben történő részvétel tekintetében. Minden fogyatékos csoportra történő vizsgálódás messze meghaladná ezen dolgozat kereteit, ezért a téma kifejtését kizárólag a látássérült személyek vonatkozásában teszem meg.

Már gyermekkorban törekednünk kell arra, hogy a rendszeres testmozgás, a sport, az életmód részévé váljon.

Látássérülés a történelem során 1. Történeti háttér Egyetemes történeti áttekintés Fejlődési rendellenességek megjelenése értelemszerűen az emberiség evolúciójának kezdetével egyidős. A probléma kezelése, illetve szabályozása koronként meglehetősen változatos volt, a tudományok fejlettségi fokától, valamint a kor uralkodó embereszményétől függött.

Feltehetően az őskorban a genetikai degeneráció vagy fogyatékosság félelmet, gyűlöletet keltett embertársaikban, ezért feláldozták őket rituálé keretei között.

Az ókori görögöknél legnagyobb értéket az emberi egészség, lelki és testi épség jelentették, a kor emberének gondolkodása ez utóbbiak egységét feltételezték. Jól illusztrálja ezt a sérült újszülött magára hagyása, illetve a Taigetoszról történő letaszítása. Az érzékszervi, illetőleg a mozgásszervi fogyatékkal élés a köztársaság korában nem számított cselekvőképességet korlátozó tényezőnek, azonban egyes jognyilatkozatok megtétele esetén látássérült dolgozat szabályokat alkalmaztak.

Látássérült személyek jogügyletei

Az érzékszervi fogyatékosság miatt közreműködő tanú, aki rendszerint hatósági személy tabularius volt, a vak örökhagyó aláírásának pótlását szolgálta. A császárkorban a testi fogyatékkal élő emberek is korlátozottan cselekvőképes személyeknek minősültek, így jognyilatkozatot csak a gondnokukkal curator tehettek. Egyrészt transzcendentális okokat tulajdonítottak a testi, illetve értelmi hibáknak, másrészt evilági okaként a büntetőjog egyik legmarkánsabb eszközeként a csonkolás, mint büntetés jelent meg.

Földi András, Dr. A kor felfogása szerint messze nem beszélhetünk teljes értékű tagjairól a társadalomnak, a fogyatékkal élők kapcsán. Ezért ekkor még a társadalom viszonyulása a sérült emberekhez két területre korlátozódik: úgymint a büntetőjog, mely a büntetés formájában a fogyatékkal élést előidézi, valamint szociális jog főként a keresztény szellemiség megjelenése mentén, az elesettek, fogyatékosok gyámolítása.

A látássérült emberek médiafogyasztási és tájékozódási lehetőségei. (szakdolgozat)

A társadalmi felelősségvállalás megjelenése látássérült dolgozat, még nem jelentett ambivalencia-mentes gondolkodást a testi és szellemi sérüléssel élő emberről, ugyanis azt Istentől, vagy a hitvilágnak megfelelően egyéb más felsőbbrendű lénytől eredeteztethető büntetésnek tartották.

Az újkorban sem mellőzte a büntetőjog a testcsonkítást, mint szankciót. Ekkor az uralkodó szemlélet a fogyatékkal élők iránt, még mindig az előző kor felfogása szerint a gyámolítás, valamint a gondoskodás jelentette. A XIX. A század végéhez közeledve találjuk az első szabályozást, mely a súlyosan látássérült emberek jognyilatkozatának megtételére vonatkozóan is tartalmaz rendelkezést.

A királyi közjegyzőkről szóló évi XXXV. Napjainkéval megegyező szabályozás, hogy tanúként az értelmileg sérül személy mellett, a testi fogyatkozással élő ember sem kérhető fel évi XXXV. A jogügylet érvényességéhez közjegyzői okirat megkívántatik: d minden jogügyletnél, melyet vakok, olvasni nem tudó siketek, vagy írni nem tudó némák és siketnémák kötnek, ide értve az örökösödési szerződéseket is, a mennyiben a jogügylet látássérült dolgozat személyesen járnak el. Látható, hogy érvényességi feltételként jelenik meg a közokiratba foglalás, amennyiben a látás fogyatékkal élő személy látássérült dolgozat jogügyletben személyesen jár el.

Éppen ezért érdemes őszintén megkérdezni a hallgatót, hogy ő erről hogyan gondolkodik, és a további kommunikációban ezt figyelembe látássérült dolgozat. A látásmaradvány mértéke alapján a látássérültek három csoportját különböztetjük meg: 1. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy az aliglátó: biztosan és jól tudnak egyedül közlekedni, a környezetükben levő nem túl kisméretű tárgyakat általában képesek érzékelni, síkírásos írásra és olvasásra azonban vagy nem is taníthatók, vagy csak segítséggel nagyított szöveg, optikai eszközökrövid terjedelmű szöveget tudnak elolvasni. Számukra a síkírás olvasása olyan fárasztó, hogy hosszabb szövegek esetén a pontírás alkalmazása mindenképpen szükséges, a látásmaradvány kihasználása terén az utóbbi évek technikai fejlődése jelentős változást hozott az aliglátók életébe. Ugyanolyan látásmaradvánnyal rendelkező gyermekek, akik tíz-húsz évvel ezelőtt a vakok iskoláiban Braille írással tanultak, ma optikai segédeszközök használatával megtaníthatók a síkírás olvasására.

Múlt században a világháborúk borzalmas hatása nyomán, a fogyatékkal élő emberek száma megsokszorozódott, mely az eddigiektől eltérő új attitűd kialakulását eredményezte az ép társadalom részéről. Ekkor a hangsúly a gyámolításról, valamint a gondoskodásról a rehabilitáció fontosságára tevődik át, s a világ fejlett társadalmainak jogalkotásában is ez játssza a főszerepet az intellektuálisan, illetve testileg sérült emberek kapcsán.

Üdvözöljük a SANSZ honlapján!

Míg a század első felében a gondozás különböző formái mellett a pénzbeli ellátások megjelenése volt a meghatározó, addig a II. Egy arab nyelvész a XIV. Európában a XVI. Ebből az időből származik az első dombornyomású könyv is látás fogyatékkal élők számára. A század végéhez közeledve nyílik meg az első vakok számára létrehozott iskola Párizsban, ahol a legmarkánsabb probléma az írás-olvasás kérdése, valamint az oktatáshoz szükséges könyvek biztosítása.

Hazánkban a XIX. Modern világunk nélkülözhetetlen részévé váltak az infokommunikációs eszközök, s ezen belül a személyi számítógépek.

látássérült dolgozat

Ez a tény a fentiek mellett újabb alternatíváját nyitja meg az írásbeli kommunikáció lehetőségének a vak személyek körében, s ez messzire mutat a dolgozatomban tárgyalt jogügyletek tekintetében. Európai Uniós kitekintés Az Európai Unió fogyatékkal élőkkel kapcsolatos szabályozási filozófiája a zsidó keresztény kultúrán alapszik, melyből fakadóan az elesettek felkarolása, a teljes értékű élet biztosítása a cél.

Látássérült középiskolások beilleszkedése látó osztályközösségbe

Végső elképzelés a társadalmak felelősségvállalásának kialakítása, a fogyatékkal élők részéről pedig, képessé tevés a kötelezettségek teljesítésére. Ennek érdekében a stratégia európai és nemzeti szintű kiegészítő fellépést javasol. Többek között a részvételt, mely biztosítani hivatott, hogy a fogyatékkal élő személy uniós polgárként gyakorolhassa alapvető jogait.

A stratégia fókuszában az a célkitűzés áll, hogy a fogyatékkal élők az ép társaikhoz hasonló feltételekkel gyakorolhassák jogaikat. Fontosnak tartja továbbá a stratégia a fogyatékossággal kapcsolatos igazolványok, valamint ehhez fűződő jogok kölcsönös elismerését a tagállamok között.

Az uniós, valamint a nemzetközi jog különböző megfogalmazásban használja a fogyatékos fogalmát.

Tömegközlekedést segítő rendszer mobil eszközökre látássérült és vak felhasználók részére

Elmondható továbbá, hogy az Európai Unióban a fogyatékkal élőket érintő szabályozásokkal kapcsolatban, a társadalmi befogadás, az integráció, az esélyegyenlőség megteremtése, illetve látássérült dolgozat egyenlő bánásmód biztosításának igénye hatja át a jogalkotó szándékát Fogalom meghatározások Ebben az alfejezetben a témám kibontása szempontjából lényeges, illetve használt jogi fogalmak felvonultatására, illetve magyarázatára törekszem.

A jogképesség, valamint a cselekvőképesség definíciójának kifejtését azonban, egy későbbi fejezetben kívánom megtenni, annak a látássérült személyek jogügyleteit érintő problematikájára tekintettel, mely részletesebb tárgyalást igényel. A jogügylet a jogviszonyok alanyainak joghatás kiváltását célzó akaratnyilatkozata. A jogügyletek lehetnek egyoldalú nyilatkozatok vagy a látássérült dolgozat egybehangzó akaratát kifejező szerződések.

látássérült dolgozat

Ezen cselekedet lehet egyoldalú pl: végintézkedés, illetve két vagy több oldalú akaratnyilatkozat, mint pl: a szerződések. Mindkét jogi tény későbbi fejezetek alkalmával kerül feldolgozásra.

látássérült dolgozat

Általános tanok, Novotni Kiadó, Miskolc, 12 Az akaratnyilatkozat végsősoron valamely joghatásra irányuló akarat bármilyen módon történő kifejezése. Az egyoldalú kötelemalapítás olyan ingyenes ügylet, amellyel a nyilatkozó saját vagyona terhére hey-wee-wee a jobb látás érdekében valamilyen kötelezettséget. Kivételként ismerünk olyan egyoldalú akaratnyilatkozatokat is, amelyek hatalmasságként nem a nyilatkozattevőre nézve keletkeztetnek kötelezettséget, hanem ellenkezőleg, a másik fél helyzetét nehezítik valamely kötelezettség reá rovásával, vagy valamely őt megillető jog elvesztésével.

A fogalmak köréből végezetül az aláírás meghatározását tartom fontosnak, melyet a bírói gyakorlat alakított ki.

látássérült dolgozat

PJE határozat megfogalmazásában: E megközelítésben az aláírás fogalom hétköznapi jelentésének lényeges eleme, hogy az közvetlenül az aláírótól való származását fejezi ki és célja e személy különböző élethelyzetekben történő azonosítása. Az aláírásnak történetileg kialakult, szokásos módja, hogy az aláíró az iraton a családi és utónevét tünteti fel. Jellemző vonása annak rendszeres és viszonylag nagy számú alkalmazása, amelynek során mind a formai, mind a képi megjelenést illetően kialakulnak bizonyos egyénre jellemző egyedi sajátosságok.

látássérült dolgozat

Ezek magukba foglalják egyrészt azt, hogy az illető az aláíráskor hogyan használja a nevét, másrészt, hogy ezt milyen grafikai kép formájában jeleníti meg. Ennek eredményeként mindenki rendelkezik egy egyénre jellemző, szokásos aláírással, mely az általa kialakított egyedi aláírás formát és aláírás képet jelent.

A fogalom meghatározásának értelmezésekor megállapíthatjuk, látássérült dolgozat az aláírás olvashatósága nem jelenik meg, mint a definíció alkotó tényezője, sokkal inkább az egyediség kifejeződése az aláírás kép kialakulásakor.

A fogalomban nem kap hangsúlyt a többszöri aláírás forma megegyezősége, mely körülménynek a későbbi fejezetekben lesz jelentősége.

Látás mínusz plusz Csipke, Andrea Látássérült emberek információhoz jutása, könyvtári szolgáltatásaik. Csáky, Ágnes Magatartási zavarokkal és tanulási nehézségekkel küzdő fiatalok felzárkóztatása.

A látás fogyatékkal élőket az összeírás gyengénlátókra és alig látókra, akik száma fő, valamint vakokra fő bontja fel. A továbbiakban górcső alá veszem, hogy jelenleg hatályos jogi normáinkban milyen definíciókkal találkozhatunk a látássérülés kapcsán. Az évi XXVI.

látássérült dolgozat

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény A törvény végrehajtási rendeletében már konkrét értékeket is megfogalmaz a látási fogyatékosság megállapításakor. Mielőtt azonban ennek ismertetésére sort kerítenék, az érthetőség kedvéért röviden kitérnék a látás vizsgálat gyakorlatára. A centrális alaklátás minősége egyenes arányban áll azzal a távolsággal amelyből egy adott tárgy körvonalait felismerjük,azaz fordított arányban a tárgyról érkező sugarak által bezárt szöggel.

Nagyobb távolságból nézett alakokat, kisebb látószög alatt látunk.