Orvosi tevékenységek szemészeti engedélyezése. ANTSZ - Járóbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók területi ellátási kötelezettsége

Mindezek nem vonatkoznak - a csecsemő- és gyermekgyógyászat szakképesítéssel homeopátiás látásjavulások kivételével - a házi gyermekorvosi feladatok ellátására.

Az előzőek szerinti módon, háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélkül a háziorvosi tevékenység a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb a háziorvosi tevékenység megkezdésétől számított 5 évig végezhető.

Alkalmassági vizsgálat A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi tevékenység további feltétele, hogy csak akkor kezdhető meg és folytatható, ha az előírt alkalmassági vizsgálat alapján az orvost alkalmasnak minősítik a tevékenység ellátására.

Az orvosnak egészségi, mentális és fizikai állapotára tekintettel az adott tevékenység végzésére képesnek és alkalmasnak kell lennie munkaköri alkalmasság. A vizsgálat célja, hogy az orvos - a többi egészségügyi dolgozóhoz hasonlóan - csak olyan egészségügyi tevékenységet végezzen, illetve csak olyan egészségügyi tevékenységben működhessen közre, amellyel - egészségi állapotával összefüggésben - nem veszélyezteti sem saját, sem az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő, illetve más személyek egészségét vagy testi épségét.

 • ANTSZ - Járóbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók területi ellátási kötelezettsége
 • Szemteszt online videó
 • Нет, Бенджи.
 • Они погибли, прежде чем я уснула".
 • Ügyintézés - Egyéb egészségügyi szolgáltatások, eljárások
 • Házirend | Szemészeti Klinika
 • Rövidlátás mennyivel kevesebb
 • Homályos látás csökken

ESzCsM rendelet mellékletében meghatározott egyik betegségben sem pl. A tevékenység megkezdése előtti vizsgálatot a jogszabályban rögzített esetekben időszakos alkalmassági vizsgálatnak kell követnie, illetve a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok kötelesek a Az egészségügyi tevékenységre való alkalmasság elbírálása az illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyen történik.

 • TEÁOR - Egyéb humán-egészségügyi ellátás | TEÁOR számok 08
 • Mennyi a látás százaléka
 • Az átvett kérelmet az osztály, illetve az intézmény vezetősége megvizsgálja, és ha nem arra jogosult terjesztette elő, vagy jogosultságát nem igazolta, vagy olyan adatok megismerését kívánja, melyekhez joga nincs, úgy a kérelmet el kell utasítani.
 • A háziorvosi körzet kijelölését OKFŐ a körzet megszűnésének, szétválásának, más háziorvosi körzettel való összeolvadásának esetén, illetve - kivételesen indokolt esetben - a háziorvos kérelmére módosíthatja.
 • Egészségügyi szakma, szakmakód - Fogalomtár
 • Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő - Egészségügyi ellátások
 • Hatása a magas vérnyomás látására
 • Látásélesség magnézium

Amennyiben a vizsgálat alapján az orvos az általa ellátott, illetve ellátandó munkakörre egészségileg alkalmas, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa a munkaköri alkalmasságot igazolja. Amennyiben a munkaköri alkalmasság nem igazolható, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa - az érintett orvos hozzájárulásával - a munkaköri alkalmasságának vizsgálatát az egészségügyi államigazgatási szervnél kezdeményezi.

Az egészségügyi államigazgatási szerv a vizsgálat elvégzéséről tíz napon belül gondoskodik. Ha az egészségügyi államigazgatási szerv által elrendelt vizsgálat az alkalmatlanságot, illetve korlátozott alkalmasságot állapítja meg, az orvos alkalmasságát elbíráló szervezet az egészségügyi államigazgatási szervnél kezdeményezi, hogy a munkakörre való alkalmatlanságot, illetve a korlátozással történő alkalmasságot állapítsa meg, illetve amennyiben indokolt az orvost - valamennyi munkakörre kiterjedő hatállyal - az egészségügyi tevékenység folytatásától tiltsa el.

A praxisjog elidegenítése A praxisjogot az orvos - mivel az vagyoni értékkel bír - elidegenítheti.

Hasznos oldalak:

A praxisjogot csak olyan személy részére lehet elidegeníteni, aki nem rendelkezik praxisjoggal, de igazolja, hogy megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek. A praxisjogra vonatkozó adásvételt az adásvétel megvalósulását követő harminc napon belül az eladó bejelenti a praxiskezelőnek. A praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.

Ha a közalkalmazotti jogviszonyban álló háziorvos közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a praxisjog elidegenítésére a jogviszony megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.

A feladat-ellátási szerződés megszűnésének, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjáról az érintett települési önkormányzat értesíti az engedélyező szervet. A praxisjogot elidegeníteni szándékozó háziorvos - ideértve a A praxiskezelő a bejelentés alapján a honlapján - ingyenesen - közzéteszi: az eladó nevét, a praxisjoggal érintett körzet megnevezését, a praxisjog vételárát.

A praxiskezelő A praxiskezelő országos nyilvántartást vezet a praxisengedélyekről, a tartósan betöltetlen körzetekről, valamint a praxisjogra vonatkozóan lebonyolított adásvételekről.

A praxisjogot elidegenítő háziorvos, illetve tartósan betöltetlen körzet esetén a helyettesítő gondoskodik a szakmai feladatok, valamint - az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvénynek megfelelően - a bejelentkezett betegek dokumentációjának és nyilvántartásának a háziorvosi szolgáltatást nyújtó új háziorvos számára történő átadásáról.

orvosi tevékenységek szemészeti engedélyezése

A praxisengedély visszavonásának eseteiben az egészségügyi dokumentációt az adott körzetre vonatkozóan működési engedéllyel orvosi tevékenységek szemészeti engedélyezése egészségügyi szolgáltató részére kell átadni. A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát - a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve - az azt elidegeníteni kívánó személy bejelenti az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak.

 1. Mi van a látással, ha kettős

Amennyiben az önkormányzat a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal - a praxisjog megszerzése esetén - az adott körzetben feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést kötnek, nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben feladat-ellátási szerződést kötni, erről nyilatkoznia kell. Praxisjog folytatása esetén vélelmezni kell, hogy az önkormányzat a praxisjogot folytató háziorvossal az adott körzetben feladat-ellátási szerződést kíván kötni.

A praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés a továbbiakban: feladat-ellátási szerződés legalább az alábbiakat tartalmazza: a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével, a praxisjoggal érintett körzet meghatározása, a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat, a rendelési idő meghatározása, az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések, a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések, az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések, a szerződés időtartama, a orvosi tevékenységek szemészeti engedélyezése, kártalanításra vonatkozó rendelkezések.

A feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama 5 év. A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - indoklással - felmondja, ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.

A feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem határozható meg.

orvosi tevékenységek szemészeti engedélyezése

A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.

A feladat-ellátási szerződést a feladatot ellátó háziorvosi szolgáltató is megkötheti. A közalkalmazotti jogviszonyban álló, praxisjoggal rendelkező háziorvos esetében az 1 bekezdésben foglaltakat - a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályokkal összhangban - megfelelően alkalmazni kell.

Azok a működtetési joggal rendelkező háziorvosok, akik A tartósan betöltetlen körzetek betöltésénél a működtetési joggal rendelkező háziorvosok előnyt élveznek. A működtetési joggal rendelkező háziorvos működtetési joga a tartósan betöltetlen körzet betöltésével - illetékmentesen - praxisjognak minősül. Azon működtetési joggal rendelkező háziorvos működtetési joga, aki A praxisjog bérbe, haszonbérbe nem adható és gyakorlásának joga sem ingyenesen, sem visszterhesen más részére át nem engedhető.

Praxisközösség Ez alapján a háziorvosi, házi gyermekorvosi, alapellátást nyújtó fogorvosi, védőnői szolgáltatók feladatainak ellátására praxisközösség jöhet létre. Emellett orvosi tevékenységek szemészeti engedélyezése törvény létrehozza a csoportpraxis, mint együttműködési formát, amely keretében a háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátási feladatok mellett a járóbeteg-szakellátás körébe tartozó egyes ellátások is nyújthatók.

Lipcsei Betta lézeres szemműtét tapasztalatai

A praxisközösségek, illetve a csoportpraxisok elsősorban az egészségügyi alapellátáshoz tartozó megelőző ellátások hatékonyabb nyújtása érdekében jöhetnek létre. Az orvos helyettesítésének feltételei A kizárólag személyesen végezhető tevékenységben az orvost csak akadályoztatása esetén helyettesítheti más. Ilyen esetnek minősül: a keresőképtelenség.

orvosi tevékenységek szemészeti engedélyezése