Ezotéria kiteljesedése (ezotéria magasabb szinten, színvonalas képekkel illusztrálva)

Tetrachromatikus látásvizsgálat teljesítése, Hogyan lehet ellenőrizni a 9 éves gyermek látását otthon

Ez alatt az idő alatt na- gyon sok minden történt az ezotéria területén is. Az utólag megjelent könyvek, újságcikkek, renge- teg friss hírrel szolgáltak, és ezeknek a megismerése elengedhetetlenül fontos azok számára, akik behatóan kívánnak foglalkozni ezzel a témakörrel. Időközben olyan új információk is hozzáférhe- tővé váltak, amelyek régebbi keletűek ugyan, de csak most kerültek nyilvánosságra.

Mivel ezek az ismeretek nem építhetők már be a törzsanyagba, most önálló mű formájában értesülhetünk róluk. Ez a könyv tehát arra szolgál, hogy megpróbálja az olvasókat időrendi sorrendben tájékoztatni a ké- sőbbi fejleményekről is. Az ezotéria egyébként eredetileg a titkos, rejtett, csak a beavatottak számá- ra elérhető ismeretek összességét jelölte. Ma már azonban a rejtett ismeretek sorra felszínre kerül- nek, és bárki számára elérhetővé válnak.

Csak rajtunk múlik, hogy megismerjük-e világunk tetrachromatikus látásvizsgálat teljesítése az univerzum titkait, fokozatosan feltáruló működését. A meridián-gyógyászat helyzete, homeopátia Az akupunktúra, akupresszúra, magnetopresszúra és minden szubatomi energiaáramlásra vissza- vezethető kezelés eredményességének alapvető feltétele, hogy ismerjük a beteg meridiánjainak ener- giaszintjét. Az átlagember azonban nem képes belelátni a testbe, szabad szemmel nem észleli sem a meridiánok töltöttségi szintjét, sem a testaurát.

Ez a helyzet valószínűleg hamarosan meg fog vál- tozni, mivel megbízható hírforrások szerint egy horvát mérnök nemrégen feltalált egy olyan szem- üveget, amellyel a jelenleg kaphatóknál részletesebben lehet érzékelni az aurát, és egy olyan szem- üveget is, amely lehetővé teszi az emberi testbe való belelátást.

Ezenkívül létrehozott egy műszert, melynek segítségével a szervezet bioenergia-kisugárzását lehet mérni.

II. FEJEZET

Sajnos a délszláv háborús események miatt a gyártással kapcsolatos tárgyalások félbeszakadtak, így egy darabig még várnunk kell ezeknek a gyógyászati szempontból nélkülözhetetlen találmányoknak a megjelenésére.

Japán- ban azonban már létezik egy komputertomográfhoz hasonló berendezés, amellyel szabad szemmel is figyelemmel lehet kísérni a bioenergia-áramlást. A kék és narancsszínű hullámok intenzitása jelen- tős mértékben függ a vizsgált személy vitalitásától. Hátrá- nya azonban ennek a berendezésnek, hogy rendkívül komplikált, ennélfogva még a hagyományos komputertomográfnál is drágább.

Az aura szemmel történő láthatóvá tétele nem új keletű eljá- rás.

Author Tenorik Látás rendszerek wikipedia Reference desk — Serving as virtual librarians, Wikipedia volunteers tackle your questions on a wide range of subjects. Site news — Announcements, updates, articles and press releases on Wikipedia and the Wikimedia Foundation.

Kirlián orosz mérnök ugyanis már ben felfedezett egy sajátos fényképezési technikát, melynek lényege, hogy a megje- leníteni kívánt testrészt vagy tárgyat nagyfeszültséggel ger- jesztett koronakisüléssel világította meg, melynek hatására a fotólemezen kirajzolódott az objektumból kisugárzódó aura is. Az eljárás hátránya azonban, hogy az aurafénykép nem elég részletes, az emberi testen nem láthatók a meridiánok, így ezzel a módszerrel csak globális benyomást lehet szerezni az egészségi állapotunkról.

Az egész világon rohamosan terjed a homeopátia. Ha népsze- rűsége ebben az ütemben folytatódik tovább, úgy jár, mint az akupunktúra. A homeopatológusok már világkongresszusokat is tartanak, ahol rendszeresen kicserélik a tapasztalataikat.

A leg- 3 Az akupunktúrát már a világ országában engedélyezték. Nálunk is évek óta államilag elismert gyógymód.

Látás 0.1 hogyan lehet meghatározni

Svájcban és Németországban pedig külön tanszéken oktatják. Kun Ákos: Az ezotéria kiteljesedése - I. Ezzel a gyógyszerrel valahogy úgy vagyunk, mint a modern információhordozókkal, rá- nézésre nem látszik a lényegük.

hogyan kezelje magának a látást

Tételezzük fel, hogy egy világtól elzárt kutatócsoport kimagasló szintet ért el a hagyományos analízisben, de nem hallott a compact disk valódi szerepéről. A mérési jegyzőkönyvben feltüntetik majd az alumínium korong súlyát, méretét, pontos vegyi összetételét, felépítését egészen az atomstruktúráig elemezve, csak egy dologra nem derül fény, hogy ez az esz- köz mire való.

A lényeg elvész. A mikroszkópos helyreállított látás példa során láttak ugyan a felületén apró szem- cséket, de ezeket a présszerszám érdességének tulajdonították. Magasabb rendű ismeretek hiányá- ban a kutatókban fel tetrachromatikus látásvizsgálat teljesítése merül, hogy ennek a vékony műanyag réteggel védett alumíniumlemeznek információhordozó szerepe is lehet.

Ez a tulajdonsága ugyanis nem látszik, és hagyományos eszkö- zökkel sem mérhető ki. Tulajdonképpen hasonló cipőben járunk most a homeopátiás szerek megíté- lése terén is. Egyelőre nem látjuk az egésznek a lényegét. Elsődleges szerepüket mindaddig homály fedi, amíg birtokába nem jutunk az ehhez szükséges ismereteknek, és mérőeszközöknek. Ha a homeopátia hatástalan lenne, nem terjedt volna el ily mértékben.

A homeopátia a világon a második leggyakrabban alkalmazott gyógymód. Több mint millió ember használja nap mint nap, száznál több országban. Csak Indiában ezer orvos gyógyít homeopátiával. A nyugati orvo- sok számára sem idegen ez a módszer. Az angol orvosok 40, a francia orvosok 30, a német orvosok 20 százaléka alkalmaz rendszeresen homeopátiás szereket, vagy küldi el pácienseit homeopatához.

Kétségtelen, hogy a nagy sikerhez hozzájárult az emberek kényelemszeretete is. A homeopatikus szerekkel ugyanis ugyanazt kell tenni, mint a hagyományos gyógyszerekkel.

keresse a látványt

Naponta be kell kapni egy pirulát, aztán várni a hatást. Megfelelő szer alkalmazása esetén a gyógyulás nem marad el. Rá- adásul ezt a fajta orvosság olcsó, ezért a szegények is meg tudják vásárolni.

lásd 5 sor, milyen látomás

Így folyamatosan nő a homeopátia alkalmazóinak tábora. Újabban már a kertészek is alkalmazzák a homeopátiát. Látás a gáz tamponád után alkoholban elnyeletett vagy cukor- tablettába koncentrált energiasugárzás ugyanis minden élőlényre, így az állatokra és a növényekre is hat.

szemorvoslat a látás javítására

Az állatgyógyászatban már régóta alkalmaznak homeopatikus szereket. A növények ily módon történő kezelése azonban csak most kezd terjedni. Alkalmazási területe széleskörű, a különféle kár- tevőktől való megszabadítástól kezdve a gombabetegségek tetrachromatikus látásvizsgálat teljesítése át a hiánybetegségek megszüntetéséig sok minden lehet. Erősítéshez D potenciát, míg betegségeknél C potenciát alkal- maznak.

Az emberi látás fogalma

A növények homeopátiás kezelését a német Fritz-Albert Popp professzor kezdte el évtize- dekkel ezelőtt. Amint jelentős eredményeket ért el, elveszítette az állást a Kaiserslauterni egyete- men. Bírálóit különösen az dühítette, hogy ebben az esetben a plecébóhatást sem hozhatták fel érv- ként a gyógyulásra, mivel a növényekkel nem tudunk beszédbe elegyedni.

A különböző növényi be- tegségekre alkalmazandó szerek felsorolása és ajánlott dózisa a természetgyógyász Magazin Pszichoorientációs gyógyítás ben végre nálunk is megjelent José Silva és szerzőtársa, Robert B.

Ez a mű főleg azoknak ajánlott, akik az Agykontroll alap- gyakorlatok során jelentős haladást értek el, és az üzleti életben kívánják hasznosítani a megszerzett tudásukat.

1 Reply to “A méh színlátási spektruma”

A már ismert módszerek továbbfinomításán kívül a korábbiaknál is tetrachromatikus látásvizsgálat teljesítése képet kapunk az Agykontroll mentális alapjairól, működésének pszichikai hátteréről. A logikus gondolkodásra képes bal agyféltekének ugyanis nem áll rendelkezésére annyi információ, hogy helyesen határoz- zon. Ahhoz hogy a döntéseink javunkra váljanak, összhangba kell kerülnünk az univerzummal, ezen belül a földi világunkkal, embertársainkkal.

Ennek áttekintésére azonban a bal agyfélteke képtelen, a világmindenség figyelemmel kísérésére csak a Magasabb Intelligencia képes.

Kell tehát egy ösz- Kun Ákos: Az ezotéria kiteljesedése - I. Ennek az összeköttetésnek a megte- remtésére csak a jobb agyfélteke képes, így aki ezt a fiziológiai szükségszerűséget nem ismeri fel, valóban úgy teng-leng a világban, mint egy részeg majom, és szinte a csodával határos, ha valamely döntése eredményesnek bizonyul.

Annak érdekében, hogy kiteljesítsük a képességeinket, két agyféltekével kell gondolkodnunk. Így egyaránt kamatoztathatjuk a bal agyfélteke logikus okfejtéseit, és a jobb agyfélteke megérzéseit, alkotóerejét. A jobb agyfélteke nem arra szolgál, hogy helyettesítse a tetrachromatikus látásvizsgálat teljesítése, hanem hogy a társa, a ki- egészítője legyen.

A szubjektív kommunikáció ugyanis nem pótolhatja az objektívet. Az objektív és a szubjektív kommunikáció kivitelezése eltérő módszereket igényel ugyan, de ezek az eljárások együtt képezik a hidat, amely a két agyfélteke közötti különbséget átíveli.

Welcome to Scribd!

Nagyon érdekes adalékot találhatunk ebben a műben a hit-vágy-elvárás szoros egymásba fonódására is. Minden emberi alko- tást a vágy szült. A hit ad erőt hozzá, hogy a vágyaink teljesüljenek, az elvárás pedig fokozza a vá- gyat, és erősíti a hitet. A vágy tehát a kreatív energia kiváltó mechanizmusa. Ha nem vágyunk sem- mire, akkor ez a belső hajtóerő kikapcsolva marad.

A hit feladata, hogy kellő erőt, kitartást tápláljon belénk, hogy vágyaink tárgyát elérjük; az elvárás pedig katalizálja ezt az egész folyamatot.

Kontakt látáskorrekció központja n.novgo

Más- képpen kifejezve, szem saláta elvárás abba az irányba tetrachromatikus látásvizsgálat teljesítése minket, amerre a hit és a vágy egyengetik az utat. Ha valóban el akarjuk érni amire vágyunk, akkor teljes szívünkből el is kell várnunk az eredményt.

Ez a magyarázat abból a megállapításból indul ki, hogy a bal agyfélteke született kételkedő. Ez azonban nem baj, mivel az a dolga, hogy mérlegelje, és a logika módszereivel megrostálja a bennünket ért benyomásokat. Ezáltal megvéd minket min- den olyan téves döntéstől, amelynek véghezvitele idő- pénz- vagy energiaveszteséggel járna.

Az örök kételkedő bal agyfélteke tehát a fizikai világban van otthon, és csak olyan dolgokat fogad ma- gába, amelyeknek a léte az ok-okozati összefüggés alapján racionálisan megmagyarázható. A bal agyfélteke ugyanis parancsoló szükségét érzi a logikus érvelésnek, és ezen belül a rendnek, fegye- lemnek. A jobb agyfélteke ezzel szemben ösztönös csapongó, és kritika nélkül mindent magába fo- gad.

myopia gyógynövényes kezelés

A két agyfélteke közötti különbséget szimbolikusan úgy is kifejezhetnénk, hogy a bal agyfélte- ke a fát látja, a jobb pedig magát az erdőt. A továbbiakban az üzleti életben nélkülözhetetlen technikák ismertetésére kerül sor, amely egy igen fontos követelményre, a pozitív gondolkodás kialakítására, a pozitív lelki képek megteremtésé- re hívja fel a tetrachromatikus látásvizsgálat teljesítése. A lényeg ugyanaz, csak a hozzáállás módja más, a ne- gatív alapállást felváltotta egy pozitív megközelítési mód.

Ez az eljárás egyszerűnek tűnik, de a ha- tása mégis óriási, mivel a pozitív gondolkodásmód, az élet problémáinak pozitív formában való meg- közelítése a kudarcot is sikerre fordíthatja.

Soha ne közelítsünk tehát semmilyen problémához nega- tív oldalról, mert a kedvezőtlen kép lerontja az esélyeinket. A meggyőzés során, ha valakit a magunk oldalára kívánunk állítani, akkor pozitív képzeteket keltsünk az elméjében, és ne rémisszük negatív képekkel, mivel tetrachromatikus látásvizsgálat teljesítése ijesztgetés, a megfélemlítés nem hoz tartós győzelmet. A negatív képek ugyanis tudat alatt olyan befolyást gyakorolnak a megfélemlített ember elméjére, hogy az igyekszik minél előbb megszabadulni ettől a kellemetlen hatástól, így amint lehetősége nyílik rá, habozás nélkül meg is teszi ezt a lépést.

szemészeti ellátás megszervezése

A pozitív képek viszont vonzó hatást váltanak ki az üzleti vagy egyéb part- nerünkből, és ez tudat alatt hozzánk köti őt. A negatív kifejezések egyébként fizikailag is gyengítik, a pozitívak pedig erősítik az embert. Innovatív cseppek a látás helyreállításához pozitív személyek erősebbek, kiegyensúlyozottabbak, és ez jó érzést kelt a környezetükben.

Minden színnek más-más frekvenciájú energiakisugárzása van. Ez a szubatomi energiasugárzás a szemen keresztül ingerli az agyat, amely a meridiánrendszer szelektív befolyásolása révén különböző testi és lelki reakciókat vált ki.

A piros vitalizáló hatású, aktivizál, élénkít, lendületet ad. Ösztönzi a mel- lékvese funkciót, méregteleníti a szervezetet. A narancs serkentő hatású, segíti a betegségekből va- ló felépülést, stimulálja az ivarmirigyeket. A sárga erősítő hatású.

A méh színlátási spektruma

Megnyit és felderít, frissíti az agyat, az idegeket, a tudás megszerzésére motivál, optimizmust ébreszt. A zöld kiegyensúlyoz, oldja a feszültséget, megnyugtat. Jót tesz a szemnek, és előnyös hatást gyakorol a vér kémiai összetételé- re. Az égkék nyugtatja az idegeket, segíti a koncentrációt. Csökkenti a testhőmérsékletet, segít fej- és szívfájás esetén. Az indigókék gyógyítja a gerincbántalmat, az égési sebet, a mérges harapást, tetrachromatikus látásvizsgálat teljesítése száraz köhögést, de előidézhet bizonytalanságot, pesszimizmust és hisztériás rohamokat is.

Az ibolya megihlet, nyugtat, enyhíti a fájdalmat. Emellett antitesteket képez, erősíti az immunrendszert. A színterápia legújabb, tudományosan kidolgozott módja lehetőséget ad az öngyógyításra is. En- nek alapja a Bioptron lámpa, melynek működési mechanizmusa és beszerzési módja a II.

Lásd Technikai újdonságok című cikkben. A polarizált fényt kibocsátó lámpa színterápiára való alkalmazhatóságát a hozzá csatlakoztatható 6 db színes tetrachromatikus látásvizsgálat teljesítése teszi lehetővé. A cserélhető üveglencsék segítségével 20 különböző öngyógyító program közül válogathatunk.

A programokat az egyes színekkel végzett kezelések meghatározott sorrendje alkotja, a megbetegedé- tetrachromatikus látásvizsgálat teljesítése jellege szerint.

Навигация по записям

A részletes tünettáblázat segítségével mindenki kiválaszthatja a neki megfelelő gyógyító programot, és felfedezheti szervezetének csodálatos öngyógyító erejét. Ehhez támpontként jól használhatjuk a színes antiküveg-előtétek gyakorlati alkalmazása során összegyűlt tapasztalato- kat. E szerint a piros szín serkentően hat a testfunkciókra, így alulműködések esetén kell használni. Hatása annyira erős, hogy csak deréktól lefelé ajánlatos alkalmazni.

Felsőtesten történő kezelés ese- tén a kevésbé intenzív narancsszínű tetrachromatikus látásvizsgálat teljesítése célszerű felhelyezni. A sárga színű előtét a bőrbetegsé- gek és az allergiák kezelésére szolgál. A zöld színű lencse fő alkalmazási területe a lábszárfekély gyógyítása, de jól használható a tüdő- és a szív környéki betegségek kezelésénél is.

Ezen túlmenően fertőtlenítő hatása van. A kék színszűrő a gyulladásokra gyakorol kedvező hatást. Főleg ín- és izomhúzódások, zúzódások, ízületi fájdalmak esetén alkalmazzák, tarkótájékon kezelve azonban tetrachromatikus látásvizsgálat teljesítése magas vérnyomás is csökkenthető vele.

Tudományosan bizonyított, hogy a színes fényhullámok frissítenek, élénkítenek, oldják a gör- csöket és a stresszt. A kezelés pótolja az elveszett energiát, erősíti a memóriát, és fiatalít. A készlet- hez 3 kozmetikai-gyógyászati termék is tartozik.

Рубрика: Mantra a látás korrekciójához

Ezek az értékes illóolajok világító színekkel kom- binálva nyugtatják, ránctalanítják a bőrt, a gyógyító eszenciák pedig felüdítik a testet. Ezzel a komplex módszerrel valósággal csodákat művelhetünk magunkkal. Nem csak a fáradtságot űzhet- jük el, hanem új örömforrásokat fedezhetünk fel. Néhány évtizeddel ezelőtt még énekszótól volt hangos a határ, és a háziasszonyok is gyakran dalra fakadtak a konyhában.